top of page

לקוחות / גולשים יקרים,

חברת יהלום הרקמה, הוקמה במטרה לתת מענה לשירותי רקמה ודפוס על מגוון מוצרים.

וזהו עיקר עיסוקה.

החברה עובדת עם חומרי גלם בתחום הרקמה וההדפסה בסטנדרטים מהגבוהים בשוק העולמי.

על הלקוח חלה החובה לבדוק לפני כל עבודה יחד עם החברה על אופי השימוש שיעשה במוצר שירקם או יודפס על-ידנו.

כמו כן על הלקוח לקרוא בקפדנות את הוראות הכביסה לפני ביצוע הרקמה או הדפוס.

הוראות אלו חשובות מאד במידה ותרצו שמוצר שנרקם או הודפס על-ידנו ילווה אתכם לזמן ממושך.

החברה אינה אחראית למוצרים שנקנים ממנה, כמו מגבות, חולצות, כובעים וכו' ועל הלקוח חלה החובה לבדוק את אופי המוצר טרם קנייתו מאתנו, עליו מבקש הלקוח לרקום. שרות זה ניתן על-ידנו, כדי לחסוך ללקוח זמן וטרחה בלחפש מוצר דומה.

האחריות על מוצרים אלו יהיו על אחריותם של הספקים, מהם קנתה חברת יהלום הרקמה ויש לפנות אליהם.

החברה לא תהיה אחראית על פגם שייווצר על מוצר מסוים, כתוצאה מרקמה, הדפסה ואו כוח עליון שאינן באחריות החברה.

בכל מקרה החברה תהיה אחראית עד למקסימום עלות העבודה שבוצעה על ידנו.

החזר מוצרים רקומים או מודפסים אינן חלות על מוצרים שנקנו  על ידנו באישור הלקוח, מאחר ומוצרים אלו אינן ברי מדף עוד.

 המעביר חומרים לצורך הפקת דפוס/ רקמה מאשר בעצם פעולתו זו שהינו בעל זכויות היוצרים לחומר המועבר או שקיבל אישור לעשות בהם שימוש כחוק. המפר הוראה זאת מיפה את "חברת יהלום הרקמה" להעביר אליו תביעה במידה ותתקבל ולהסיר כל אחריות בנושא. 

חברת יהלום הרקמה אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה/רקמה, אולם חברת יהלום הרקמה  שומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לה בהתאם להפרה שתבוצע  ומבלי לגרוע מן האמור מניעת הדפסתם של חומרים מפירים. חברת יהלום הרקמה לא תישא באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. חברת יהלום הרקמה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשי ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו.

bottom of page